Dodaj do koszyka zamówień

Produkt:

Liczba sztuk:

Wartość:

0.00 PLN

Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

 
 
 


 

INFORMACJE
AKTUALNOŚCI

10-05-2024
 W Sobotę 11.05.2024 Nieczynne Z powodu pogrzebu Załozyciela firmy
09-03-2024
 Zmiana godzin Pracy Pon-Pt 9:00 do 17:00 Sob 9:00 do 13:00

logo
Twój koszyk jest pusty

Regulamin

1. Informacje o sprzedawcy


I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem: www.nycz.net.pl – dalej: Sklep.
2. Właścicielem Sklepu jest Józefa Nycz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. „Nycz” Józefa Nycz, adres do doręczeń: ul. Katowicka 19, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 652-001-00-02 – dalej: Sprzedający.
3. Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – dalej: Klient.
4. Korzystanie z usług Sklepu możliwe jest po zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu i odbywa się na zasadach w postanowieniach niniejszym regulaminem określonych z uwzględnieniem zasad wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Przeprowadzenie czynności związanych z rejestracją (opisanych w pkt. II A równoznaczne jest z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu i oświadczeniem o zawarciu umowy z uwzględnieniem jego treści) –przy logowaniu wskazane-konieczne byłoby powtórzenie oświadczenia akceptującego treść regulaminu.
5. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: www.nycz.net.pl/regulamin
 

II.      Zakupy

A. Rejestracja Klienta

1. W celu złożenia zamówienia konieczna jest uprzednia rejestracja Klienta, a następnie zalogowanie się do indywidualnego panelu.
2. Rejestracja wymaga podania przez Klienta następujących danych:
a) imię i nazwisko lub firma Klienta,
b) adres zamieszkania lub siedziby,
c) adres do korespondencji,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu kontaktowego,
f) w przypadku Klientów nie będących konsumentami – numer identyfikacji podatkowej.
3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest elementem niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją zamówienia, o czym powiadomi w sposób postanowieniami regulaminu (w szczególności pkt. 5), jeżeli okaże się, iż dane podane przez Klienta-Kupującego w formularzu będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe a przez to uniemożliwiające jego realizację. Do realizacji jego przystąpi gdy przez Klienta-Kupującego podane zostaną dane właściwe wymagane zgodnie z treścią pkt. 1 i zgodne z rzeczywistością tj. usuwające przeszkodę w realizacji zamówienia. W braku usunięcia przeszkód w realizacji zamówienia w terminie 14 dni sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od jego realizacji. Wówczas zwrot dokonanej zapłaty nastąpi na pisemne wezwanie Klienta przesłane na podany adres do doręczeń w sposób wynikający z zawartej w nim dyspozycji.
5. Rejestracja Klienta potwierdzona zostanie mailem, wygenerowanym automatycznie przez Sklep i przesłanym na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy rejestracji. Mail zawiera link aktywujący, który należy kliknąć lub przekopiować w pasek adresu przeglądarki w celu dokończenia rejestracji.
6. Logowanie Klienta odbywa się za pomocą adresu poczty elektronicznej Klienta, podanego przy rejestracji, i obranego przez Klienta hasła, składającego się z minimum 6 znaków.

B. Składanie zamówień i oferta Sprzedającego

1. Oferta Sprzedającego podana na zakładce Sklepu dotyczy tylko zakupów dokonywanych u Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego. Oferta jest aktualna tak długo, jak długo widnieje na stronie Sklepu, chyba że na stronie Sklepu wyraźnie zaznaczono inaczej (np. „oferta ważna do dnia ...........”, „oferta ważna do wyczerpania zapasów”).
2. Produkty przedstawiane na stronie Sklepu są dostępne w magazynach Sprzedawcy lub są zamawiane u producenta. W razie tymczasowej niedostępności produktu czas realizacji może ulec wydłużeniu. Jeżeli zachodzić będzie taka sytuacja, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony drogą mailową oraz telefonicznie. W takim przypadku Klient uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia) w całości lub w części.
3. Podane ceny wszystkich towarów wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. W podaną cenę nie jest wliczony koszt dostawy.

4. W sklepie internetowym nie obowiązują rabaty udzielane przez firnę P.H.U. Nycz w sklepach stacjonarnych.
5. Złożenie zamówienia następuje kliknięcie ikony „do koszyka”, znajdującej się obok strony wybranego produktu, po uprzednim wyborze przez Klienta rodzaju produktu z dostępnych opcji oraz wskazaniu ilości zamawianych produktów.
6. Wraz ze złożeniem zamówienia w sposób wskazany w powyższych postanowieniach Klient zobowiązany jest do dokonania płatności (w wysokości obejmującej cenę i koszty realizacji zamówienia (w szczególności te określone w treści pkt. C pkt. 6 w zw. z pkt. 7) w formie przedpłaty  na rachunek bankowy Sprzedającego nr 72 1060 0076 0000 3260 0168 7199 BPH S.A.
7. Wpływ pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu warunkuje przystąpienie .
8. Sprzedający w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia potwierdzi przyjęcie zamówienia Klienta drogą mailową lub telefoniczną.
9. Zamówienia przyjmowane są przez Sprzedającego całodobowo za pośrednictwem sklepu internetowego www.nycz.net.pl. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy uważa się za złożone w najbliższym dniu roboczym.

C. Realizacja zamówień i dostawa

1. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
2. Realizacja zamówień następuje tylko w dni robocze.
3. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta od dnia odnotowania wpłaty na koncie Sklepu-Sprzedającego.
4. Zamówione przez Klienta produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej, chyba że klient życzy sobie odbiór w jednym z naszych punktów:
a) Stara Wieś, ul Starowiejskich 20, 43-330 Wilamowice,
b) 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 13,
c) 43-300 Bielsko-Biała, ul. Katowicka 19,
d) 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 34.
5. Do każdej przesyłki dołączony zostanie dowód zakupu (faktura VAT) oraz karty gwarancyjne.
6. Koszt dostawy pokrywa Klient. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej kwotę 1200,00 zł netto koszty dostawy pokrywa Sprzedający.
7. Koszt dostawy wynosi
a) 25,00 zł brutto przy zamówieniu do 500,00 zł
b) 20,00 brutto przy zamówieniu do 800,00 zł
c) 16,00 brutto przy zamówieniu do 1200,00 zł
8. Koszt dostawy zostanie wyodrębniony w dowodzie zakupu jako osobna pozycja.
9. Przy odbiorze Klient powinien sprawdzić stan przesyłki i zamieścić wynik sprawdzenia w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący powinien zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
10. Za skutki zdarzeń losowych, na które Sprzedający nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy, w tym działanie siły wyższej (pożar, powódź, strajk itd.), Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

III. Prawo odstąpienia

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klientowi będącemu konsumentem  (tj. wyłącznie spełniającemu wymogi określone w art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny) przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od dnia wydania towaru..
2. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie wykonania przez Klienta prawa odstąpienia, świadczenia Stron podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Klient ponosi koszty przesyłki towaru do Sklepu.
4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IV. Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W reklamacji należy podać imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia, numer dowodu zakupu (faktury VAT), adres do korespondencji oraz opisać przyczyny reklamacji (wady towaru) oraz datę jej wystąpienia zauważenia.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

V. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie oraz wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania lub usunięcia.
3. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedającego. W terminie dwóch tygodni przed wprowadzeniem zmian Sprzedający powiadomi Klientów o zmianach regulaminu drogą mailową oraz ogłosi zmiany na stronie internetowej Sklepu. Akceptacja nowego brzmienia regulaminu, o którą Klient zostanie poproszony przy pierwszym logowaniu po wprowadzeniu zmian, jest warunkiem składania i dalszych zamówień. Zmiany regulaminu nie wpływają na status i realizację zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian w regulaminie oraz nie zmieniają praw i obowiązków Klienta i Sprzedającego.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu. zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz – w przypadku konsumentów - ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)